CBNA R11 — Afghanistan — Community-Based Needs Assessment: Summary Results (July—December 2020) [دری]

Contact
DTMAfghanistan@iom.int
Language
Dari
Location
Afghanistan
Period Covered
Jul 01 2020
Dec 31 2020
Activity
  • Mobility Tracking
  • Site Assessment

Summary

سیستم ردیابی بیجاشدگان (DTM) در دسمبر سال ۲۰۲۰ ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه (CBNA) را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ارزیابی بنیادی تحرکات (BMA) در سطح قریجات آنجام داد تا دید جامع تر از نیازمندی های چندین سکتوری قریجاتی بدست بیاید که میزبان بیشترین تعداد بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان هستند.