(دری) Afghanistan — Drought Response Situation Report (September 2018)

Contact
DTMAfghanistan@iom,int
Language
Dari
Location
Afghanistan
Period Covered
Sep 09 2018 -
Sep 28 2018
Activity
  • Flow Monitoring

Summary

[This report is in Dari.]

سيستم ردیابی بيجاشدگان سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM، تيم كاری را برای پاسخگویی هرچه بهتر به بحران شديد بیجاشدگی ناشی‌ از خشکسالی كه در ده های گذشته سابقه نداشته بسيج نمود. در سراسر كشور، در حدود ٢.٢ ميليون افغان در رابطه با دسترسی‌ به آب، محصولات و توليدات زراعتی از خشکسالی های اخير متاثر شده اند. خصوصا ساكنان روستایی را كه متکی‌ به محصولات و توليدات زراعی هستند را بيشتر متاثر ساخته است. در نتيجه، دهها هزار افغان خانه های خود را به خاطر دسترسی‌ به منابع آب ترک نموده و به مناطق نزديك به رودخانه ها و يا به سوی شهرها رفته اند. برنامه سيستم ردیابی بيجاشدگان DTM در حال حاضر در هماهنگی‌ با رياست های محترم مبارزه با حوادث و امور مهاجرين و دفاتر محترم همآهنگ كننده کمکهای بشری OCHA و سازمان غذای جهانی‌ WFP حمايت های بشری اضطراری را برای بيجاشدگان داخلی‌ ناشی‌ از خشکسالی های اخير در ولايت هرات فراهم ساخته است. 

Give us your feedback

Image CAPTCHA