افغانستان — غور :: نتایج مختصر ارزیابی بنیادی تحرکات :: اکتوبر — دسمبر ۲۰۱۸

Contact
DTMAfghanistan@iom.int
Language
Dari
Location
Afghanistan
Period Covered
Oct 01 2018 -
Dec 31 2018
Activity
  • Baseline Assessment
  • Mobility Tracking

Summary

DTM در افغانستان از ابـزار ارزیـابی بنیـادی تحـرکات اسـتفاده میکنـد تا تحـرکات ردیابی گردیده معلومات در مورد تخمین مـیزان نفوس، موقعیـت و تقسیمات جغرافیایی جمعیت های بیجا شده اجباری، بازگشت کننده و مهاجر آماده گردد. علاوه بر این DTM دلایـل و زمان بیجاشدگی و محل اصـلی بیجاشدگان را بشمول آمار گیری اسـاسی در مـورد جمعیـت، سـطح آسـیب پذیـری و نیازمندی های اولیه آنان را ردیابی مینماید. اطلاعات از طریـق بحـث هـای گروهی اجتماعی  بـا معلومـات دهنـدگان کلیـدی، و مشـاهدات مسـتقیم به سطح قریجات جمع آوری میشـود.

این گزارش ولایتی نتایج مختصر یافته های سیستم ردیابی بیجاشدگان را در ولایت غور نشان میدهد. اطلاعات در ۱۰ ولسوالی و ۲۴۲ قریه ولایت غور جمع آوری گردیده اند.

    Tags:
  • Regional Evidence for Migration Analysis and Policy (REMAP)

Give us your feedback

Image CAPTCHA