افغانستان — دایکندی :: د تحرکاتو بنسټیزې ارزونې د پایلې لنډیز :: اکټوبر — ډسمبر ۲۰۱۸

Contact
DTMAfghanistan@iom.int
Language
Pashto
Location
Afghanistan
Period Covered
Oct 01 2018 -
Dec 31 2018
Activity
  • Baseline Assessment
  • Mobility Tracking

Summary

DTM په افغانستان کې د تحرک د ارزونې بنسټیزه وسیله کاروي ترڅو تحرکات تعقیب کړي او د جبري بېځایه شویو، راستنېدونکو او کډوالو د نفوس کچه او موقعیت تشخیص سربېره د بېځایه کیدو لامل، اصلی سیمې، د بېځایه کېدو مهال، لومړني ډیموګرافیکي معلومات، زیانمنتیاوې او د اړتیاوو د لومړیتوبونو څخه څارنه وکړي. معلومات د کلیو په کچه د ډله ایزو بحثونو، مخامخ کتنو او کلیدي معلوماتو ورکوونکو سره د مرکې له لارې راټولېږي.

دا ولایتي راپور د دایکندی ولایت اړوند د بېځایه کېدوونکو د تعقیب سیسټم د موندنو لنډه پایله ښیي. معلومات د دایکندی ولایت په ۹ ولسوالیو او ۱۹۲ کلیو کې راټول شوي دي.

    Tags:
  • Regional Evidence for Migration Analysis and Policy (REMAP)

Give us your feedback

Image CAPTCHA